close
تبلیغات در اینترنت
آقای امینی و تشکیک عامی!؟ - بخش دوم بحث علمی

تذکر خطاهای ذهنی فلسفه و عرفان به روش عقل، تفکیک و مناظره

آقای امینی و تشکیک عامی!؟ - بخش دوم بحث علمی در نوشتار قبلی، برخی تذکرات حاشیه ای "تشکیک عامی در اصطلاح عرفا" آمد و در این نوشتار به تذکرات علمی این بحث خواهیم پرداخت تا گامی در تصحیح اندیشه ها برداشته باشیم. تذکرات علمی "تشکیک عامی در اصطلاح عرفا" 1-آقای امینی می نویسد: "اینها نمی دانند که تشکیک عامی مشاء غیر از تشکیک عامی عرفاست و اشتراک آنها لفظی است" تذکر: ادعای آقای امینی این است که: تشکیک عامی  بین مشاء و عرفا مشترک لفظی است. اما ما نشان خواهیم داد فقط مشاء قایل به تشکیک عامی هستند نه…

banner
جستجوگر پیشرفتهآقای امینی و تشکیک عامی!؟ - بخش دوم بحث علمی
در نوشتار قبلی، برخی تذکرات حاشیه ای "تشکیک عامی در اصطلاح عرفا" آمد و در این نوشتار به تذکرات علمی این بحث خواهیم پرداخت تا گامی در تصحیح اندیشه ها برداشته باشیم.

تذکرات علمی "تشکیک عامی در اصطلاح عرفا"

1-آقای امینی می نویسد:
"اینها نمی دانند که تشکیک عامی مشاء غیر از تشکیک عامی عرفاست و اشتراک آنها لفظی است"
تذکر: ادعای آقای امینی این است که: تشکیک عامی  بین مشاء و عرفا مشترک لفظی است.
اما ما نشان خواهیم داد فقط مشاء قایل به تشکیک عامی هستند نه عرفا؛ البته بهترین و مطمئن ترین راه برای آقای امینی این بود که قبل از نوشتن مطلبی، حضوری یا تلفنی به یک متخصص فن مثل استاد حسن زاده یا استاد جوادی آملی مراجعه می کرد و ادعا و استدلال خود را برای ایشان بیان می کرد تا راهنمایی شود و از اصرار بیهوده بر اشتباه خود دست می کشید ولی چون چنین نشد مجبوریم خطاهای استدلال ایشان را نشان دهیم تا خود متوجه نکته ضعف استدلالش بشود و آن را اصلاح کند.

2-آقای امینی چهار مقدمه بیان می کند (در متن اشتباها مقدمه چهارم و پنجم به جای مقدمه سوم و چهارم آمده است) و می نویسد:
"مقدمه اول : آیا لفظ تشکیک فارغ از عامی و خاصی در عرفان موجود است؟ پاسخ بله موجود است ..."
"مقدمه دوم : آیا لفظ تشکیک عامی در اصطلاح عرفا وارد شده است؟ پاسخ بله موجود است ..."
آقای امینی ادامه می دهد:
"مقدمه چهارم {ظاهرا مقدمه سوم است نه چهارم} اشتراک بین تشکیک عامی مشاء و تشکیک عامی عرفا چه اشتراکی است؟ پاسخ صرفا اشتراک لفظی است و لا غیر"
آقای امینی برای اثبات این ادعای خود می نویسد:
"کما اینکه استاد حسن زاده حفظه الله در کتاب شریف وحدت از دیدگاه عارف و حکیم صفحه 62 فرمودند : تشکیک در صحف کریمه مشایخ عرفان نیز معنون است و لکن با اصطلاح حکیم مشایی بلکه با تشکیک به نظر صاحب اسفار فقط اشراک لفظی دارد"
آقای امینی در آخرین مقدمه می نویسد:
"مقدمه پنجم {ظاهرا مقدمه چهارم است نه پنجم} تفاوت تشکیک عامی به اصطلاح مشاء و عرفا در چیست؟ تشکیک عامی به اصطلاح مشاء در حقایق متباینه است و به اصطلاح عرفا در وجود واحد ذات مظاهر"
آقای امینی در آخر نتیجه می گیرد:
"شما را به خدا کسی که هنوز نمی داند تشکیک عامی به اصطلاح عرفا با تشکیک عامی به اصطلاح مشاء با هم چه تفاوتی دارند و اصلا تعریفشان چیست آیا حق دارد خودش را عقل کل بداند و دیگران را افرادی با معلومات کم ..."

تذکر: امینی جان، ما نمی توانیم خود را قانع کنیم که عمدا محل نزاع را عوض می کنید لذا حکم به سهو می کنیم؛ شما باید توجه کنید که محل نزاع این نیست که "آیا تشکیک در عرفان موجود است یا نیست" بلکه محل نزاع این است که "آیا تشکیک عامی در عرفان موجود است یا نیست" و در واقع سوال این نیست که آیا عرفان وحدت وجود اطلاقی، تشکیک را قبول دارد یا ندارد بلکه سوال این است که آیا عرفان وحدت وجود اطلاقی، تشکیک عامی را قبول دارد یا ندارد؟
فرق بین این دو از زمین تا آسمان است.
ما هم قبول داریم و در نوشته های قبلی خود هم (در همین وبلاگ) ذکر کرده ایم عرفا قایل به تشکیک هستند و بلکه بالاتر از آن به آقای وکیلی و ... تذکر داده ایم که بین تشکیک عرفا با تشکیک فلاسفه خلط نکنید زیرا تشکیک فلسفی در وجودات است ولی تشکیک عرفانی در مظاهر وجود واحد (نه وجودات) است.
در نتیجه تشکیک را هم عرفا و هم فلاسفه صدرایی و هم فلاسفه مشایی قبول دارند؛ ولی آیا همه این سه گروه، تشکیک را به یک معنا می دانند؟
جواب قطعا منفی است. تشکیک عرفا تشکیک در مظاهر است و تشکیک صدرایی تشکیک در وجودات است و تشکیک مشایی تشکیک در صدق مفهوم بر مصادیق است. (تفصیل بحث را در جای خود بخوانید)
برخی برای جدا کردن این سه نوع تشکیک از یکدیگر اسم مخصوص برای هر کدام انتخاب کرده اند و تشکیک مشایی (تشکیک منطقی) را تشکیک عامی نام نهاده و تشکیک صدرایی (تشکیک فلسفی) را تشکیک خاصی و تشکیک عرفانی را اخصی یا ... (طبق اختلافی که هست) نام نهاده اند. البته برخی ظرافت های دیگری در بحث وجود دارد که الان جای طرح آن ها نیست و در جای خود شاید بیاید.
اما در این میان تا جایی که ما دیده ایم هیچ کسی تشکیک عرفا را تشکیک عامی نام ننهاده است (بر خلاف ادعای آقای امینی)
سعی می کنیم با مثالی مطلب را واضح تر کنیم:
کلمه "شیر" معانی متفاوتی دارد مثل شیر جنگل و شیر خوردنی و شیر آب؛ برای این که معنای این کلمه در جملات با معانی دیگر خلط نشود به جای کلمه تنهای "شیر" کلمه مرکب "شیر جنگل" یا "شیر خوردنی" یا "شیر آب" به کار برده می شود. این کلمه اضافه مثل "جنگل" یا "خوردنی" یا "آب" در کنار کلمه شیر، معنای شیر مورد نظر را مشخص می کند و (مثلا) کلمه مرکب شیر جنگل، اسم مخصوص برای حیوان درنده خواهد بود تا از اسم های دیگر شیر تمایز پیدا کند.
حال در کلمه تشکیک هم همین معنا را پیاده کنید:
کلمه "تشکیک" معانی متفاوتی دارد مثل تشکیک عامی و تشکیک خاصی و تشکیک اخصی؛ برای این که معنای این کلمه در جملات با معانی دیگر خلط نشود به جای کلمه تنهای "تشکیک" کلمه مرکب "تشکیک عامی" یا "تشکیک خاصی" یا "تشکیک اخصی" به کار برده می شود. این کلمه اضافه مثل "عامی" یا "خاصی" یا "اخصی" در کنار کلمه تشکیک، معنای تشکیک مورد نظر را مشخص می کند و (مثلا) کلمه مرکب تشکیک عامی اسم مخصوص برای معنای مورد نظر خواهد بود تا از اسم های دیگر تشکیک تمایز پیدا کند.
نتیجه: کلمه تشکیک همانند کلمه شیر مشترک لفظی است یعنی معانی متفاوتی دارد که این نکته محل بحث نیست بلکه سوال این است آیا (مثلا) کلمه شیر جنگل مشترک لفظی است یعنی معانی متفاوتی دارد یا نه؟ و (در محل نزاع) آیا کلمه تشکیک عامی مشترک لفظی است یعنی معانی متفاوتی دارد یا نه؟
اما آقای امینی بین این دو کلمه (یعنی تشکیک و تشکیک عامی) خلط کرده است پس اصلاح شود.
امینی جان، استاد حسن زاده می گوید:
"تشکیک در صحف کریمه مشایخ عرفان نیز معنون است و لکن با اصطلاح حکیم مشایی بلکه با تشکیک به نظر صاحب اسفار فقط اشراک {اشتراک} لفظی دارد"
استاد حسن زاده نمی گوید:
"تشکیک عامی در صحف کریمه مشایخ عرفان نیز معنون است و ... با تشکیک به نظر صاحب اسفار فقط اشتراک لفظی دارد"
در نتیجه اگر بین این دو کلمه تفکیک کنید خطای شما رفع خواهد شد.

نتیجه: تشکیک مشترک لفظی هست ولی تشکیک عامی مشترک لفظی نیست. آقای امینی با قبول اشتراک لفظی تشکیک (نه تشکیک عامی) بین مشاء و عرفا نتیجه گرفته است تشکیک عامی بین مشاء و عرفا مشترک لفظی است؛ و این خطای ذهنی بسیار بزرگی است که باید اصلاح شود.

3- حال که محل نزاع واضح شد به ادعای آقای امینی دقت می کنیم ایشان می نویسد:
"اینها نمی دانند که تشکیک عامی مشاء غیر از تشکیک عامی عرفاست و اشتراک آنها لفظی است"
تذکر: پس محل نزاع ما با آقای امینی این است که آیا عرفا هم قایل به تشکیک عامی هستند یا نیستند؟ اگر عرفا هم همانند مشاء قایل به تشکیک عامی باشند دو حالت داریم یا همان معنایی را که مشایین می گویند عرفا هم قایل هستند یا معنای دیگری غیر از آن معنا را قایل هستند؛ آنچه آقای امینی ادعا کرده است این است که اشتراک آنها لفظی است و در نتیجه معنای دیگری غیر از معنای مشاء دارد.
نتیجه: آقای امینی باید دو مطلب را اثبات کند:
الف- اصطلاح "تشکیک عامی" در معنای دومی غیر از معنای مشایی به کار می رود
ب- عرفا که قایل به تشکیک در مظاهر هستند همانند مشایین همان اصطلاح "تشکیک عامی" را برای تشکیک مورد نظر خود به کار می برند. یعنی اشتراک در لفظ "تشکیک عامی" را باید اثبات کند.

توجه: گذشت که عرفا قایل به تشکیک در مظاهر هستند و اسم این نوع تشکیک را تشکیک اخصی یا ... گذاشته اند ولی هیچ کدام اصطلاح "تشکیک عامی" را برای معنای مورد نظر خود به کار نبرده اند و تشکیک عامی هیچ ربطی به عرفا ندارد. همه می دانیم که اصطلاحات هر علم را باید از اهل همان علم اخذ کرد و آنچه شایع و رایج است تشکیک عامی ظهور در معنای خاص مشایین دارد لاغیر و تشکیک عامی ربطی به تشکیک در مظاهر ندارد و کسانی که غیر از این نظر دارند خروج از اصطلاحات قوم دارند که نیازمند اصلاح است.
توجه: نادرستی دلیل آقای امینی را هم تذکر دادیم که ایشان بین کلمه تشکیک و کلمه تشکیک عامی خلط کرده است؛ و سهو کرده است و از مقدمه صحیح، نتیجه ای ناصحیح گرفته است و گفته است: چون کلمه تشکیک بین مشاء و عرفا مشترک لفظی است (مقدمه) پس کلمه تشکیک عامی هم بین این دو گروه مشترک لفظی است (نتیجه).

4-اما آقای امینی کلام ما را قبول ندارد و می نویسد:
"مقدمه دوم : آیا لفظ تشکیک عامی در اصطلاح عرفا وارد شده است؟ پاسخ بله موجود است"
اما آقای امینی چرا و به چه دلیلی تشکیک عامی را به عرفا نسبت می دهد؟ ایشان برای اثبات مدعای خود دلیل ذیل را می آورد:
"استاد حسن زاده در کتاب شریف منطق منظومه به نقل از ملاهادی سبزواری کاملا اصطلاح تشکیک عامی عرفا را توضیح می دهند ... اما عبارت ملا هادی در تشکیک عامی :
ثم لا یخفى علیک ان التشکیک بالمعنى المذکور العامى راجع فى الحقیقة الى التواطى. و قد راینا نقل کلام المتأله السبزوارى فى المقام مناسبا لکونه متضمنا لنحوى التشکیک و بیان مرجع التشکیک العامى الى التواطى و فوائد اخرى. قال: قدس سره فى الغوص المذکور:
الحاصل ان الکلى ان لم یکن فیه التفاوت فهو متواط کالبیاض الصادق على بیاض هذا الثلج و ذاک الثلج و ذلک الثلج، و ان کان فیه التفاوت فان کان بامور زائدة من القوابل و العوارض فهو المشکک بالتشکیک العام کنور الشمس الصادق على الضیاء و نور القمر و الاظلال و هذا یسمى مشککا اذ فیه التفاوت. و عاما اذ کون الکلى فیه التفاوت یشمل هذا و الخاصى. و لکن مرجع هذا التشکیک الى التواطى اذ التفاوت بالزوائد ففى هذه الانوار یرجع الشدة و الضعف و العلیة و المعلولیة الى وجودها لا الى ماهیتها. و ان کان فیه التفاوت و بنفسه التفاوت بان یکون لنفس الحقیقة عرض عریض و فى ذاته و بذاته التمام و النقصان فهو المشکک بالتشکیک الخاصى. و النور الحقیقى عند الشیخ الاشراقى هکذا. و عند المحققین من الحکماء حقیقة الوجود هکذا اذ لها درجات متفاضلة فى الکمال. انتهى.
بیان: یعنى کما ان الانسان مثلا یصدق على افراده متواطئا، و التفاوت فیها بالامور الزائدة التى هى عوارض مشخصة او مصنفة، فکذلک نور الشمس صادق على الضیاء و هو الاصلى الذاتى الذى غیر مکتسب، و على نور القمر المکتسب، قال عز من قائل: هُوَ الَّذِی جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیاءً وَ الْقَمَرَ نُوراً (یونس 6). و على الاظلال ایضا و التفاوت فیها بالزوائد. و المراد بالزوائد هیهنا الوجودات المتفاوتة شدة و ضعفا و علیة و معلولیة العارضة على ماهیة النور ذهنا: فقوله ( [: ففى هذه الانوار] (متفرع على قوله ( [: و لکن مرجع هذا التشکیک الى التواطى اذا التفاوت بالزوائد] (و المراد من هذه الانوار هو نور الشمس و القمر و الاظلال. ثم مراد الشیخ الاشراقى من النور الحقیقى هو حقیقة الوجود عند المحققین من الحکماء، و اختلاف التعبیر مجرد اصطلاح و الشیخ ابدع اصطلاحات اخرى فى قبال اصطلاحات المشاء کما هو دیدنه المعروف الظاهر من کتبه سیما کتابه حکمة الاشراق."

توجه: کل متنی که آقای امینی ذیل عنوان " اما عبارت ملا هادی در تشکیک عامی :" آورده است از آن ملا هادی نیست بلکه فقط "الحاصل ان الکلى ان لم یکن فیه التفاوت فهو متواط ... و عند المحققین من الحکماء حقیقة الوجود هکذا اذ لها درجات متفاضلة فى الکمال." از آن ملا هادی است که در آدرس  شرح المنظومة، ج‏1، ص 126 آمده است؛ پس اشتباه نوشتاری اصلاح شود.
تذکر: ملا هادی در مقام بیان فرق بین دو نوع کلی است که با عنوان "غوص في المتواطي و المشكك" شروع می شود و در آن بیان می شود که یکی از اقسام کلی، کلی مشکک است و این تشکیک و اختلاف اگر "بامور زائدة من القوابل و العوارض" باشد همان تشکیک عامی است (که مشایین آن را قبول دارند و این تشکیک هیچ ربطی به عرفا ندارد).
نتیجه: "تشکیک عامی" در این متن آمده است ولی هیچ ربطی به عرفا ندارد بلکه مربوط به همان تشکیک مشایین است؛ استاد حسن زاده در این متن، اصطلاح تشکیک عامی را توضیح می دهند (که همان تشکیک عامی مشایین است) نه اصطلاح تشکیک عامی عرفا را؛ پس دلیل آقای امینی هیچ چیزی را به نفع ایشان اثبات نمی کند.
توجه: شاید چون استاد حسن زاده این نوع تشکیک را بیان کرده است آقای امینی تصور کرده است که عرفا هم همین نوع تشکیک را قبول دارند!!!؟؟؟ یعنی چون این نوع تشکیک در بیان عارفی مثل استاد حسن زاده وجود دارد آقای امینی نتیجه می گیرد که این تشکیک همان تشکیک مورد قبول عرفا هست!!!؟؟؟
آقای امینی متن درستی آورده است ولی از آن متن، نتیجه نادرست گرفته است. این همانند آن است که کسی حرف های توصیفی استاد جوادی آملی در مورد تفکیکیان را از کتابش بیاورد و بعد ادعا کند که استاد هم تفکیکی است. در جواب این شخص باید گفت استاد در مقام توصیف کلام تفکیکیان بوده است نه این که خودش هم آن حرف ها را قبول دارد؛ و در جواب آقای امینی هم باید گفت استاد حسن زاده در مقام توصیف کلام مشایین در بحث تشکیک عامی بوده است نه این که تشکیک مورد نظر آن ها را در عرفان هم قبول دارد.
تذکر: اگر آقای امینی چنین تصوری کرده است باید دقت کند که این تشکیک همان خصوصیات تشکیک مشایین است پس یک نوع تشکیک هست نه دو نوع تشکیک تا اشتراک لفظی لازم آید و از طرف دیگر تشکیک در مظاهر در این نوع تشکیک معنا ندارد در حالی که عرفا قایل به تشکیک در مظاهر هستند نه تشکیک ناشی از عوارض و زواید.
از طرف دیگر فقط تشکیک مشایین است که بازگشت به تواطی دارد نه تشکیک عرفا؛ پس همه این قراین نشان از این دارد که آقای امینی در فهم متون فلسفی دچار خطا شده است و این هم به خاطر خود خوانی و عدم مراجعه و عدم آموزش از استاد فن است.
توصیه اکید: امینی جان؛ قبل از هر اظهار نظر مثبت یا منفی در مورد این نوشتار لطفا با یکی از اساتید فن مثل استاد حسن زاده آملی یا استاد جوادی آملی یا ... تماس مستقیم (ولو تلفنی) داشته باش و با ایشان مطلب را مطرح کن تا اگر ما را به چشم دشمن نگاه می کنی لااقل توسط اساتید فن، سهو خود را اصلاح کنی؛ ما هیچ غرضی جز اصلاح اندیشه نداریم چه اصلاح توسط تذکرات ما باشد چه توسط فلاسفه و عرفا.
برای نمونه به متن استاد جوادی آملی دقت کنید:
"در آنجا که ما به الاتحاد و ما به الاختلاف به دو امر جدای از یکدیگر بازگشت می نماید حمل مفهوم واحد بر مصادیق، تنها به لحاظ ما به الاتحاد بوده و از قبیل حمل به تواطؤ است نه تشکیک، و چون افراد ساده اندیش این گونه از موارد را تشکیک می پندارند به آن تشکیک عامی نیز می گویند." (رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه، ج۱، بخش ۱، ص۲۵۸).

5-آقای امینی برای اثبات آخرین مقدمه اش می نویسد:
"استاد حسن زاده حفظه الله هر سه قسم تشکیک عامی مشاء و خاصی فلاسفه و عامی عرفا خوب تعریف فرموده و تفاوت بین آنها را بیان می کنند ایشان در کتاب شریف الجعل و العمل الضابط فی الرابطی و الرابط و قصیدة ینبوع الحیاة 28 می فرمایند : فان قلت: ما الفرق بین التشکیک الذى ذهب الیه المشائون و بین الذى ذهب الیه صاحب الاسفار؟ قلت: التشکیک عند صدر المتالهین هو التفاوت التشکیکى فى الحقیقة الواحدة، و عندهم التفاوت التشکیکى فى المطلق الخارج المحمول اى الخارج من صمیم الشى ء ثم المحمول علیه، و المحمولات حقائق متبائنة عندهم، و اما عنده فالمحمولات حقیقة واحدة متفاوتة بالکمال و النقص الجامع بین انواع التشکیک الستة. و بعبارة اخرى التشکیک على مذهب المشاء تشکیک عامى‏، و على‏ مذهب المولى الصدراء تشکیک خاصى‏ .... و ان قلت: ما الفرق بین التشکیک الذى ذهب الیه صاحب الاسفار و بین ما ذهب الیه ارباب العرفان؟ قلت: الوجود عنده حقیقة واحدة ذات مراتب، و عندهم حقیقة واحدة ذات مظاهر بل واحد شخصى له مظاهر فالتشکیک عندهم بلحاظ سعة المظاهر و ضیقها. و قد نطق صاحب الاسفار ایضا فى مرحلة العلة و المعلول منه بمنطقهم الصواب.
و یا در کتاب شریف وحدت از دیدگاه عارف و حکیم کتاب صفحه 61 چنین ذکر می کنند :
خلاصه این که به رای مشاء تشکیک در حقائق متباینه موجودات است و به نظر صاحب اسفار در حقیقت وحده ذات مراتب و در مشهد عارف در حقیقت واحده شخصیه ذات مظاهر"

تذکر: امینی جان کلمه حقی گفتی ولی نتیجه نادرست گرفتی؛ متن درست است ولی ادعای شما را اثبات نمی کند هیچ کجای این متن تشکیک عامی را برای عرفا اثبات نمی کند و تشکیک مورد نظر عرفا اسمش یا تشکیک اخصی است یا ...؛ ولی هیچ کس اسم این نوع تشکیک را تشکیک عامی نگذاشته است. دلیل شما از اثبات ادعایتان عاجز است؛ لطفا ادعای نادرست خود را بر متن تحمیل نکنید.

نتیجه نهایی:
آقای امینی سهوا دو خطای بزرگ دارد که اگر این دو خطا اصلاح شود نتیجه ای که بر اساس این دو خطا گرفته است اصلاح خواهد شد این دو خطا چنین است:
الف) ایشان بین کلمه تشکیک و کلمه تشکیک عامی خلط کرده است و از مقدمه صحیح، نتیجه ای ناصحیح گرفته است و گفته است: چون کلمه تشکیک بین مشاء و عرفا مشترک لفظی است (مقدمه صحیح) پس کلمه تشکیک عامی هم بین این دو گروه مشترک لفظی است (نتیجه نادرست).
ب) ایشان همان تشکیک مشایین را به عرفا نسبت داده است تا بدین وسیله بتواند استعمال کلمه تشکیک عامی را برای عرفا اثبات کند ولی دقت نکرده است که این تشکیک را عرفا قبول ندارند و تشکیک عرفا تشکیک در مظاهر است و این دو تشکیک (تشکیک مشایی و تشکیک عرفا) فقط در تشکیک مشترکند نه در محتوا و نه در لفظ تشکیک عامی؛ و از طرف دیگر معنایی از تشکیک را که عرفا قبول دارند (که تشکیک در مظاهر است) آورده و آن معنا را، به لفظ تشکیک عامی  (که قبلا اسمش را با محتوای مشایی به عرفا نسبت داده بود) مربوط دانسته است. یعنی دو خطای ذهنی در همین جا اتفاق افتاده است اول لفظ تشکیک عامی را با همان محتوا و معنای مشایی به عرفا نسبت داده است سپس معنا و محتوای همین لفظ را عوض کرده و معنای دیگری برای لفظ تشکیک عامی نسبت داده است و هر دو این کارها خطا بوده است که نیازمند اصلاح است.
توجه: در واقع ریشه خطای الف هم، خطای ب است یعنی آقای امینی چون خطای ب را مرتکب شده است لذا تصور کرده است که مراد از تشکیک همان تشکیک عامی است یعنی ایشان بر پایه خطای ب استدلال کرده و نتیجه گرفته است که تشکیک بین مشاء و عرفا مشترک لفظی است پس تشکیک عامی هم بین این دو مشترک لفظی است.
نتیجه ای که آقای امینی بر اساس این خطاها گرفته بود این بود که:
"اینها نمی دانند که تشکیک عامی مشاء غیر از تشکیک عامی عرفاست و اشتراک آنها لفظی است"
و حال بعد از اصلاح خطاهای ذکر شده، باید به این نتیجه برسد که:
تشکیک عامی مخصوص مشایین است و هیچ ربطی به عرفا ندارد.

سخن پایانی
امینی جان، سهو ممکن است از هر کسی سر بزند حتی از بزرگانی مثل استاد جوادی آملی و استاد حسن زاده و ... ؛ نا چه رسد به من و تو؛ اگر ما هم سهوی داشتیم دوست داریم آن را تذکر دهید تا اصلاح کنیم.
امینی جان، ما همچنان منتظر جواب شما به "تشبیه در اصالت وجود" (در حالی که متون دینی هر گونه تشبیهی را نفی می کنند)، و بحث "تعارض ضرورت علی با اختیار" خواهیم ماند تا اگر در این مباحث اشتباهی کرده ایم آن را تذکر دهید تا اصلاح کنیم؛ ولی اگر مطالب ما را حق یافتید آن را علنی اعلام کنید تا دیگران هم از راه خطای خود برگردند و اندیشه خود را اصلاح کنند. و همچنین اگر بحث وحدت وجود اطلاقی را نادرست می دانید آن را هم اعلام کنید ولی اگر آن را مطلب صحیحی می دانید معنای مورد نظر خود را (از بین معانی متفاوتی که ما قبلا اشاره کرده ایم) بیان کنید تا بر اساس مبنای شما بحث تکمیل شود.
منتظر خواهیم ماند
يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ... تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‏ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقابِ (المائده 2)


:: امتیاز: نتیجه : 17 امتیاز توسط 17 نفر مجموع امتیاز : 46

:: بازدید : 204
:: ارسال شده در: وحدت وجود ,
:: مطالب مرتبط: آقای امینی و تشکیک عامی!؟ - بخش اول حواشی , وحدت وجود در نگاه آقای امینی!؟ , ‏ وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 2 – توصیف 5 , ‏ وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 2 – توصیف 4 , وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 2 – توصیف 3 ,
:: برچسب‌ها: خطاهای ذهنی ,
نویسنده
نویسنده : کریم حکیمی فرد
تاریخ : [دوشنبه 29 مهر 1392 ] [ 7:37]
تاریخ
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
آخرین مطالب ارسالی
عارف و صوفی چه می گویند؟ تاریخ : شنبه 16 فروردین 1393
آقای امینی و تشکیک عامی!؟ - بخش دوم بحث علمی تاریخ : دوشنبه 29 مهر 1392
آقای امینی و تشکیک عامی!؟ - بخش اول حواشی تاریخ : جمعه 26 مهر 1392
وحدت وجود در نگاه آقای امینی!؟ تاریخ : سه شنبه 09 مهر 1392
‏ وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 2 – توصیف 5 تاریخ : دوشنبه 08 مهر 1392
‏ وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 2 – توصیف 4 تاریخ : یکشنبه 07 مهر 1392
وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 2 – توصیف 3 تاریخ : شنبه 06 مهر 1392
‏وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 2 – توصیف 2 تاریخ : پنجشنبه 04 مهر 1392
وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 2 – توصیف 1 تاریخ : چهارشنبه 03 مهر 1392
وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 2 – توصیف 0 تاریخ : چهارشنبه 03 مهر 1392
میرزا مهدی اصفهانی و تفکیک تاریخ : شنبه 30 شهریور 1392
تفکیک عقل از نقل یا تفکیک فلسفه از نقل!؟ تاریخ : پنجشنبه 28 شهریور 1392
جریان تفکیک یا مکتب تفکیک!؟ تاریخ : چهارشنبه 27 شهریور 1392
میلاد امام رضا(ع) مبارک تاریخ : دوشنبه 25 شهریور 1392
تتمه تفکیک چیست و تفکیکی کیست؟ تاریخ : جمعه 22 شهریور 1392
تفکیک چیست و تفکیکی کیست؟ تاریخ : پنجشنبه 21 شهریور 1392
وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 1– مقدمه تاریخ : چهارشنبه 20 شهریور 1392
مناظره یا مشاجره!؟ تاریخ : یکشنبه 10 شهریور 1392
اطلاعیه تاریخ : سه شنبه 05 شهریور 1392
پاسخ به شروط آقای امینی برای مناظره تاریخ : پنجشنبه 31 مرداد 1392
اعلام مناظره چرا مخفیانه!؟ تاریخ : سه شنبه 29 مرداد 1392
اعلام مناظره وبلاگ amini142.parsiblog.com تاریخ : سه شنبه 29 مرداد 1392
مناظره یا پز مناظره!؟ تاریخ : یکشنبه 20 مرداد 1392
خطاهای ذهنی نوشتار -معنای سنخیت در فلسفه-آقای وکیلی تاریخ : دوشنبه 14 اسفند 1391
خطاهای ذهنی نوشتار (تنزیه و تشبیه خداوند-آقای وکیلی)-بخش چهارم و پایانی تاریخ : پنجشنبه 03 اسفند 1391
حذف نظرات نوشتارهای آقای وکیلی تاریخ : چهارشنبه 02 اسفند 1391
خطاهای ذهنی استاد فیاضی تاریخ : سه شنبه 01 اسفند 1391
خلاصه ای از (تعارض قاعده ضرورت علی با اختیار) تاریخ : یکشنبه 29 بهمن 1391
هشدار به سایت فارس نیوز و مشرق نیوز تاریخ : یکشنبه 29 بهمن 1391
خطاهای ذهنی نوشتار(تنزیه و تشبیه خداوند-تفاوت تشبیه کلامی و عرفانی)-بخش سوم تاریخ : سه شنبه 24 بهمن 1391
تذکری کوتاه به آقای رمضانی تاریخ : سه شنبه 24 بهمن 1391
خطاهای ذهنی نوشتار (تنزیه و تشبیه خداوند-تفاوت تشبیه کلامی و عرفانی)-بخش دوم تاریخ : سه شنبه 24 بهمن 1391
خطای ذهنی (ریشه‌های مکتب تفکیک از زبان غرویان) و کتاب (جدال با مدعی) آقای غفاری تاریخ : پنجشنبه 12 بهمن 1391
خطاهای ذهنی نوشتار (تنزیه و تشبیه خداوند- تفاوت تشبیه کلامی و عرفانی) - بخش اول تاریخ : سه شنبه 10 بهمن 1391
تفکیک اندیشه از نوشتار تاریخ : شنبه 07 بهمن 1391
تفکیک مطالب علمی از حاشیه‌ها تاریخ : شنبه 07 بهمن 1391
نقدی بر وبلاگ خطاهای ذهنی تاریخ : چهارشنبه 04 بهمن 1391
سخنی با مخالفان فلسفه و عرفان تاریخ : یکشنبه 01 بهمن 1391
آیا شناخت خداوند ملازم با سنخیت است؟ تاریخ : یکشنبه 24 دی 1391
تذکراتی کوتاه درباره هدف وبلاگ خطاهای ذهنی تاریخ : شنبه 23 دی 1391
معانی محال تاریخ : پنجشنبه 21 دی 1391
انواع نقد تاریخ : چهارشنبه 20 دی 1391
سراب فلسفه تاریخ : چهارشنبه 20 دی 1391
تشبیه خداوند در اصالت وجود تاریخ : سه شنبه 19 دی 1391
خطای ذهنی اشتراک لفظی عرفان تاریخ : سه شنبه 19 دی 1391
مجبور به مجبوریت انسان در فلسفه و عرفان تاریخ : دوشنبه 18 دی 1391
فرق بین فلاسفه و گزاره های فلسفی تاریخ : یکشنبه 17 دی 1391
مخالفت گزاره های فلسفی با متون دینی تاریخ : شنبه 16 دی 1391
خلط بین یقین منطقی و یقین روانی تاریخ : جمعه 15 دی 1391
نقد مغرضانه تاریخ : چهارشنبه 13 دی 1391
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشی رمز عبور؟

progress عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 55
کل نظرات کل نظرات : 1
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا تعداد اعضا : 3

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید کلی بازدید کلی : 32,996

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 54.227.31.145
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir