close
تبلیغات در اینترنت
میرزا مهدی اصفهانی و تفکیک

تذکر خطاهای ذهنی فلسفه و عرفان به روش عقل، تفکیک و مناظره

میرزا مهدی اصفهانی و تفکیک بخش سوم و پایانی تذکراتی بر نوشتار "خطاهای ذهنی تفکیکیان1"   ثقلین می نویسد: "متاسفانه ما باز شاهد روش زننده ای که تعبیر به چماق تجهیل می شود توسط شما هستیم. اتفاقا به شما پیشنهاد می کنم سطح مطالعات خویش را در خصوص نظرات میرزا مهدی بالا ببرید تا دچار این اشتباهات عمیق نشوید ..."   تذکرات: 1-ثقلین جان، قبلا گذشت که روش تجهیل با تذکر به اطلاعات کم، تفاوت دارد و کار ما تذکر است نه تجهیل؛ همانطور که پیشنهاد شما را هم تجهیل محسوب نمی‌کنیم. ولی نکته‌ای را توجه نکرده‌اید…

banner
جستجوگر پیشرفتهمیرزا مهدی اصفهانی و تفکیک

بخش سوم و پایانی تذکراتی بر نوشتار "خطاهای ذهنی تفکیکیان1"

 

ثقلین می نویسد:

"متاسفانه ما باز شاهد روش زننده ای که تعبیر به چماق تجهیل می شود توسط شما هستیم. اتفاقا به شما پیشنهاد می کنم سطح مطالعات خویش را در خصوص نظرات میرزا مهدی بالا ببرید تا دچار این اشتباهات عمیق نشوید ..."

 

تذکرات:

1-ثقلین جان، قبلا گذشت که روش تجهیل با تذکر به اطلاعات کم، تفاوت دارد و کار ما تذکر است نه تجهیل؛ همانطور که پیشنهاد شما را هم تجهیل محسوب نمی‌کنیم. ولی نکته‌ای را توجه نکرده‌اید که همه مطالبی را که از میرزا نقل می‌کنید ما هم دیده‌ایم اما نکته مورد نظر ما این است که در درایت کلمات کار کنید و تقلیدی عمل نکنید. ما نمی‌گوییم این مطالب اسناد داده شده به میرزا کلا نادرست است بلکه در درایت کلمات میرزا حرف داریم.

2-قبلا گذشت که ما طبق سفارش معصومین از هیچ احدی جز حجت دفاع نخواهیم کرد.

3-میرزا تا زمانی به بحث ما مربوط می‌شد که به عنوان یکی تفکیکی مطرح بود و ما اثبات کردیم که میرزا و دیگران در روش فقهای امامیه مشترک و از امتزاج و التقاط نهی کرده‌اند و همین و بس.

4-اگر کسی به میرزا نقدی وارد می‌کند باید هم در فلسفه صدرایی دستی داشته باشد و هم به لسان فقهای امامیه و لسان روایات آشنا باشد و از همه مهم‌تر اهل تحقیق باشد و مستقیم به کتاب‌های میرزا مراجعه کند و تمام متن میرزا را ببیند تا معنای کلماتی مثل عقل و برهان و ... که مشترک لفظی بین فلاسفه و میرزا است را بفهمد و از هم تفکیک کند.

5-ما بعد از چندین سال مراجعه به کتب میرزا هنوز نتوانسته‌ایم داوری قطعی در مورد ایشان داشته باشیم؛ تا چه رسد به شما که هنوز معنای عقل در لسان میرزا را دقت نکرده ادعای نقد (نه سوال) دارید مثل:

"وی در اصل اول از اصولی که در کتاب مصباح الهدی راجع به علم اصول بحث می کند عقل را در فهم حسن و قبح صائب می داند اما استفاده از آن را در طلب معرفت و استنتاج مطالب جدید از مقدمات استدلالی(تالیف قیاس و استدلالناروا می شمارد:علی ان طلب المعرفه و کشف الحقائق من الاقیسه عین الظلال المبین لانه لیس الا الاقتحام فی الظلمات و لهذا ورد الاحادیث بالتصریح بقبح القیاس و بالتوعید علی من وضع دینه علی القیاس او عمل به فی الدی مصباح الهدی ص 6"

توجه: میرزا چند سطر قبل عقل را در مقابل قیاس قرار می‌دهد و عقل را در فهم حسن و قبح حجت می‌داند ولی قیاس را حجت نمی‌داند و حتی می‌گوید "فهو الحجه علی ان طلب المعرفه و کشف الحقائق من الاقیسه عین الظلال ..." یعنی عقل حجت است بر این که طلب معرفت و کشف حقایق از قیاس عین ظلال مبین است. اما شما با تقطیع حتی اول جمله، معنای کل کلام را عوض می‌کنید. اگر تقطیع انجام نشود متوجه خواهید شد که میرزا عقل را در مقابل قیاس قرار می‌دهد و این نشان از غیر محققانه و تقلیدی عمل کردن است.

شما اگر اشکالی دارید باید بگویید قیاس برهانی، قیاس مورد نهی روایات نیست و آنگاه میرزا جواب می‌دهد که قیاس برهانی مورد ادعای شما هم قیاس منهی عنه است و میرزا دلایل خود را برای شما بیان خواهد کرد. میرزا عقل را در تمام جاها حجت می‌داند ولی قیاس برهانی منطق را عقل و عقلی نمی‌داند.

6-کلمات میرزا قابلیت دفاع دارد ولی چون ما از میرزا دفاع نمی‌کنیم (چون تفکیک شخص محور نیست) لذا راه دیگری پی گرفته‌ایم. ما در تحقیقات خود به نتایجی رسیده بودیم که همان نتایج را در کلمات میرزا هم دیدیم، شما بعد از جواب دادن به یکی از نقدهای متعدد ما بر فلاسفه، یکی از نقدهای خود بر میرزا را طرح کنید تا ما نظر خود را در آن مورد بیان کنیم اگر نظر ما با میرزا یکی بود (که در اکثر مواقع یکی است) ما با لسان خودمان از آن دفاع خواهیم کرد. مثلا همین بحث "طلب کشف حقایق از قیاس (برهانی ادعایی فلاسفه) عین ظلالت است" یا هر بحث دیگری.

7-این را بدانید که شما با طرح مباحث میرزا که بحث‌های کاملا تخصصی است نمی‌توانید اشکالات بنیادین فلسفه و عرفان را صحیح جلوه دهید و شما حتی اگر میرزا را باطل مطلق بدانید باز هم باید حرف‌های نادرست فلاسفه را جواب بدهید؛ پس از وادی انحراف مسیر به میرزا و اشخاص دیگر خارج شده به وادی اصلی برگردید.

توجه ویژه: هرگز بطلان کلمات میرزا دلیل درستی کلمات فلاسفه نخواهد بود؛ حتی اگر کل کلمات میرزا نادرست هم باشد دلیل صحت کلام فلاسفه نخواهد بود پس نقدهای ما را جواب دهید و از جواب فرار نکنید.

8-برای این که اهل فن از جواب مایوس نشوند (فقط برای اهل فن) تذکر می‌دهیم که فرق است بین شکل اول و بین قیاس برهانی منطقی. البته شکل اول در قیاس برهانی منطقی هم وجود دارد ولی شکل اول برهانی منطقی با شکل اول برهان بر اساس  لسان روایات فرق دارد. فرق این دو را در بحث‌های کاملا تخصصی بجویید. محققان منصف برای شروع کار به عنوان نمونه به دو کتاب "مساله علم" و "مساله قیاس" دکنر رحیمیان مراجعه نمایند.

9-از ما انتظار نداشته باشید با کسی که هنوز فرق بین معنای مورد قبول میرزا از عقل و بین قیاس منطقی را توجه ندارد (زیرا به متن اصلی مراجعه نمی‌کند تا تمام متن را بخواند) وارد مناظره‌ای کاملا تخصصی شویم. هر چند ثقلین از این حرف بنده ناراحت می‌شود ولی در مقابل ادعاهای ایشان چاره‌ای جز نشان دادن جایگاه هر بحث نداریم. اگر اهل فنی مثلا یکی از شاگردان برجسته استاد جوادی آملی آمادگی بحث تخصصی را داشته باشند ما هم به طور مشروح وارد این مباحث خواهیم شد.

10-کسان زیادی این حرف را تکرار کرده‌اند که:

"کسی که منطق استدلالی را طرد کند و علیت را منکر شود و رابطه علی و ضروری میان مقدمات و نتیجه را نپذیرد در واقع با تفکر خود مشکل جدی دارد زیرا نمی تواند فکر کند چون فکر کردن آن است که مقدماتی ترتیب داده شود و از آنها نتیجه ای گرفته شود.اگر ربط ضروری و علیت میان مقدمات و نتایج نباشد هر نتیجه ای را می توان انتظار داشت ، زیرا شانس و تصادف حاکم است نه ربط علی و ضروری."

"اساسا ... طرد و انکار تمسک به اقیسه خود یک استدلال و قیاس منطقی است ... یعنی استدلال منطقی کرده که نباید استدلال منطقی کرد!"

ولی هر کسی که این حرف را می‌زند دلیل توانایی او برای فهم جواب این مسایل نیست و باید مقدمات و شانیت آن را داشته باشد تا ما را در مقدمات اولیه متوقف نکند؛ زیرا ظرایف کلام را اهلی است. البته اگر خداوند توفیق دهد ما به مرور این مطالب را ضمن کتاب‌هایی منتشر خواهیم کرد تا اهلش بتوانند در مورد آن تفکر کرده و نقد و بررسی کنند.

کسی که می‌گوید:

"برهان عقلی را به حد تمثیل منطقی و قیاس فقهی تنزل داده است که خطایی است ذهنی"

باید توجه کند که میرزا برهان منطقی (نه برهان عقلی) را از مصادیق قیاس منهی عنه می‌داند و این نه تنها خطای ذهنی نیست بلکه دلیل متقن و ظریفی دارد که فقط ظریف کاران اهلیت فهم آن را دارند.

 

ثقلین می نویسد:

"اتفاقا ما هم چیزی جز سخن شما را نمی گوییم. نقد امثال ملاصدرا هم کار هرکسی از راه آمد نیست. اسفار و فتوحات هم باید کامل خوانده شود. تقطیع نباید شود صرفا برای کوبیدن نباید نگاهی گذرا انداخته شود. حرفهایتان بسیار زیباست لکن چرا خود بدان مقید نیستید مایه تعجب است."

11-معلوم است مراد ما هنوز خوب منتقل نشده است. هم نقد میرزا و هم نقد صدرا بدون آگاهی و بدون شانیت علمی کاری نادرست است ولی این بدان معنا نیست که اسفار و فتوحات کامل خوانده شود زیرا بر اهل فن واضح است که بسیاری از مطالب این دو کتاب زواید یا نتایج یا ... هستند و اساس فلسفه و عرفان رایج بر اصالت وجود استوار است و نقد همین مطلب برای نقد کل فلسفه و عرفان رایج وافی است. ما از بین چندین اشکال وارد، یکی از لوازم باطل این نظریه را در وبلاگ قرار داده‌ایم ولی مدافعان فلسفه و عرفان به جای جواب دادن به این اشکال اساسی فقط دنبال گم کردن سر نخ‌ها هستند.

ثقلین جان، اگر شما شانیت علمی واقعی برای بحث‌های علمی را دارید لطف کنید اول اشکال اساسی تشبیه خداوند به مخلوقات را در نظریه اصالت وجود جواب دهید تا ما هم امیدی به آینده این بحث‌ها با شما پیدا بکنیم.

ثقلین جان، تعجب ما از تعجب شماست؛ ما کجا بدان چه گفته‌ایم مقید نیستیم!؟ حرف‌های ما زیباست زیرا بر اساس فطرت و منطق حرف می‌زنیم و به لطف الهی بدان پایبند بوده و خواهیم بود. اگر نقدی بر صدرا داریم با دلیل و منطق بیان می‌کنیم ولی شما به جای جواب منطقی بحث علمی را منحرف می‌کنید؛ برای برگرداندن بحث به مسیر اصلی از همین جا گریز می‌زنیم:

بحث اصلی ما با شما بحث وحدت وجود بود و یکی از مبانی اصلی وحدت وجود، نظریه اصالت وجود است؛ بر این نظریه اشکالات فراوانی وارد است و یکی از این اشکال‌‌ها تالی فاسد تشبیه است که در وبلاگ ما ذکر شده است. خلاصه اشکال هم این است که بر اساس اصالت وجود تشبیه خداوند به مخلوقات قطعی است در حالی که دین بر عدم تشبیه خداوند به مخلوقات تصریح دارد. این تناقض بین دین و فلسفه موجود را شما چگونه رفع می‌کنید؟

منتظر جواب علمی خواهیم بود.

توجه و توجه: مخاطب این اشکال نه تنها ثقلین بلکه آقای امینی هم هست. از این دو نفر که ادعای مناظره کرده‌اند می‌خواهیم به این اشکال و در واقع تعارض دین و فلسفه جواب دهند و ما را در مباحث انحرافی مثل تفکیک و میرزا متوقف نکتتد؛ زیرا ما چه تفکیکی باشیم چه نباشیم فرقی در اشکال ما بر فلاسفه و عرفا نخواهد داشت.

 

ثقلین می نویسد:

"مناظره با تفکیکیان مشکل است چون معلوم نیست اعتقادشان چیست.نظرشان مبتنی بر میرزاست یا زرآبادی یا حکیمی یا سیدان  یا.... مدام می فرمایید تفکیک شخص محور نیست بر فرض قبول این ادعا اکنون منادی تفکیک ناب کیست؟ شما مبانی کدام یک را قبول دارید؟بالاخره هر کدام یک مبانی و  نظر خاص خود را دارند.بالاخره یکی باید مقرر اصلی تفکیک ناب باشد یا خیر؟"

12-از مطالب نوشتارهای قبلی معلوم می‌شود مناظره با تفکیکیان مشکل است زیرا مخالفان اطلاع درستی از آن ندارند؛ و اطلاع درستی ندارند زیرا تحقیق نکرده حرف می‌زنند. ما نشان دادیم که تفکیک یک روش است و شخص محور نیست لذا تبعیت از میرزا و آقای حکیمی و استاد سیدان و ... سوالی نادرست است و سوال از منادی تفکیک ناب، نشان از کمی اطلاع از تفکیک دارد. همه این افراد با روش فقهای امامیه موافق، و با اختلاط و امتزاج فلسفه (نه تعقل) و عرفان وحدت وجودی با دین مخالفند. این افراد هر کدام به قدر وسع خود در فهم دین به روش صحیح تلاش کرده و به تکلیف خود عمل می‌کنند. شما اگر روش خود را اصلاح کنید و از امتزاج بپرهیزید به اساس تفکیک دست یافته‌اید. نیازی نیست تک تک افراد تفکیک را بررسی کنید اساس تفکیک در کلمات هر کدام آقایان حکیمی و میرزا و فلاطوری و بخصوص استاد سیدان به وضوح کامل‌تر آمده است اگر به چشم فهم مراجعه می‌شد.

مثل شما مثل کسی است که بعد از شنیدن چند مطلب فلسفی از بوعلی و شیخ اشراق و صدرا به جای ندای وجدانی "نمی‌دانم" فریاد می‌زند که مناظره با فلاسفه مشکل است زیرا فلاسفه معلوم نیست چه می‌گویند نظرشان مبتنی بر بو علی است یا سهروردی یا صدرا یا ... .

ثقلین جان، شما اگر علم خود را بالا ببرید خواهید دید که همه چیز سر جای خودش است و این شما بودید که سرگردان بودید نه فلاسفه و نه تفکیکیان.

 

ثقلین می نویسد:

"رویکرد خود را نسبت به عقل بفرمایید.نظرتان مبتنی بر کیست؟ جایگاه اصل علیت را در در به اصطلاح مکتب خویش بفرمایید..."

13-اولا هیچ کدام از این سوال‌‌‌ها مربوط به اصل تفکیک نمی‌شود ثانیا جواب این سوال‌ها در کتاب‌های تفکیکیان موجود است و نیازمند مطالعه است؛ فقط برای تذکر عرض می‌شود:

الف) عقل در لسان روایات معنایی دارد و در لسان فلاسفه معنایی دیگر دارد. آیا رابطه‌ای بین این دو معنا وجود دارد یا نه؟ این سوال نیازمند تفصیل است که جایش فعلا این جا نیست. ما بر اساس همان معنایی از عقل که فلاسفه قبولش دارند وارد بحث می‌شویم و آن همان تفکر برهانی است.

ب) اصل علیت هم معنایی درست و معنایی نادرست دارد. تفصیل آن هم در جایگاه خود باید بیاید؛ ما بر اساس لسان قوم و فلاسفه، علیت را معنا می‌کنیم ولی دو اصل دیگر ضرورت علی و سنخیت علت و معلول را که از فروع اصل علیت برشمرده می‌شود نادرست می‌دانیم.

ج) اصل علیت حاکم بر برهان که در اشکال بر میرزا هم طرح شده است دچار انحراف و اشکال هست که باید در جای خود بحث شود.

14- آنچه از میرزا در بحث تفکیک (که محل نزاع اصلی شما بود) مهم است این است که ایشان هم همانند همه فقهای امامیه بر روش درست فقاهت تاکید کرده‌اند یعنی هشدار داده است از خلط مباحث فلسفی در فهم متون دینی اجتناب شود و مهم‌تر این که علم مبارزه با روش التقاط و امتزاج را بر دوش گرفته است و این موجب شهرت ایشان شده است. البته چون ایشان هم معصوم نبوده است اگر در جایی از این روش تخطی کرده باشد سزاوار تذکر و اصلاح خواهد بود.

15- توجه ویژه شود فرق است بین کسی که از اول روش فقهای امامیه را قبول دارد ولی گاهی دچار خطا می‌شود با کسی مثل آقای وکیلی که از اول روش فقهای امامیه را قبول ندارد و درایت کتاب و سنت را منوط به فهم قواعد فلسفی می‌داند؛ اولی تفکیکی و دومی امتزاجی و التقاطی است. بدانید اختلاف بین دو روش است نه بین اشخاص.

16- ثقلین جان، برخی مطالب شما نشان از عدم تحقیق دارد مثل:

"آیا در مسائل اختلافی علی رغم نظر حجه الاسلام سیدان راه برهان و استدلال را باز می دانید؟"

لذا ما نتیجه می‌گرفتیم که شما فقط کپی پیست از آقای وکیلی و ... می‌کنید؛ امیدواریم در نوشتارهای بعدی خود بعد از تحقیق و با دقت بنویسید.

توجه شود استاد سیدان راه برهان و استدلال را در همه جا باز می‌دانند و راه فلسفه (نه برهان و عقل) را راهی ناامن (نه مطلقا باطل) می‌دانند. آقای وکیلی در فهم کلمات استاد سیدان، بنا را بر مخالفت با ایشان گذاشته است نه فهم مراد اصلی؛ لذا فهم آقای وکیلی از کلمات استاد سیدان بسیار بدور از واقعیت است. این بحث را هم به جای خود وامی‌گذاریم.

 

سخن آخر:

17- ما همه این مطالب را نوشتیم تا شناخت بیشتری از خود به شما و مخاطبان داده باشیم؛ نه این که این مطالب بهانه‌ای برای ورود در همین بحث‌ها باشد و ما را از هدف اصلی خود منحرف کند.

18- توجه ویژه: استاد ما (استاد رضایی تهرانی) از استادشان (استاد جوادی آملی) نقل می‌کردند در بحث‌های علمی بخصوص بحث‌های فلسفی کیلویی کار نکنید قیراطی و مثقالی عمل کنید تا به نتایج درست برسید؛ ما هم کارهای کیلویی آقای ثقلین را تجزیه کردیم و هر بحث را به جای خود حواله دادیم تا بحث‌ها به نتایج درست برسند. باید تکلیف هر کدام از بحث‌‌ها به صورت تک تک مشخص شود و اولین بحث هم وحدت وجود است؛ آسیاب به نوبت.

ثقلین انتظار نداشته باشد ما به جای تمرکز بر بحث اصلی (وحدت وجود) در مسیر الکلام یجر الکلام ایشان به مسیر انحرافی وارد شویم. پس منتظر جواب ثقلین و آقای امینی به تعارض فلسفه و دین، تحت عنوان تشبیه در اصالت وجود خواهیم ماند.


:: امتیاز: نتیجه : 6 امتیاز توسط 6 نفر مجموع امتیاز : 44

:: بازدید : 303
:: ارسال شده در: تفکیک ,
:: مطالب مرتبط: تفکیک عقل از نقل یا تفکیک فلسفه از نقل!؟ , جریان تفکیک یا مکتب تفکیک!؟ , تتمه تفکیک چیست و تفکیکی کیست؟ , تفکیک چیست و تفکیکی کیست؟ , مناظره یا پز مناظره!؟ ,
:: برچسب‌ها: تفکیک , میرزا مهدی , فلسفه , عرفان , عقل ,
نویسنده
نویسنده : کریم حکیمی فرد
تاریخ : [شنبه 30 شهريور 1392 ] [ 15:25]
تاریخ
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
آخرین مطالب ارسالی
عارف و صوفی چه می گویند؟ تاریخ : شنبه 16 فروردین 1393
آقای امینی و تشکیک عامی!؟ - بخش دوم بحث علمی تاریخ : دوشنبه 29 مهر 1392
آقای امینی و تشکیک عامی!؟ - بخش اول حواشی تاریخ : جمعه 26 مهر 1392
وحدت وجود در نگاه آقای امینی!؟ تاریخ : سه شنبه 09 مهر 1392
‏ وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 2 – توصیف 5 تاریخ : دوشنبه 08 مهر 1392
‏ وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 2 – توصیف 4 تاریخ : یکشنبه 07 مهر 1392
وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 2 – توصیف 3 تاریخ : شنبه 06 مهر 1392
‏وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 2 – توصیف 2 تاریخ : پنجشنبه 04 مهر 1392
وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 2 – توصیف 1 تاریخ : چهارشنبه 03 مهر 1392
وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 2 – توصیف 0 تاریخ : چهارشنبه 03 مهر 1392
میرزا مهدی اصفهانی و تفکیک تاریخ : شنبه 30 شهریور 1392
تفکیک عقل از نقل یا تفکیک فلسفه از نقل!؟ تاریخ : پنجشنبه 28 شهریور 1392
جریان تفکیک یا مکتب تفکیک!؟ تاریخ : چهارشنبه 27 شهریور 1392
میلاد امام رضا(ع) مبارک تاریخ : دوشنبه 25 شهریور 1392
تتمه تفکیک چیست و تفکیکی کیست؟ تاریخ : جمعه 22 شهریور 1392
تفکیک چیست و تفکیکی کیست؟ تاریخ : پنجشنبه 21 شهریور 1392
وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 1– مقدمه تاریخ : چهارشنبه 20 شهریور 1392
مناظره یا مشاجره!؟ تاریخ : یکشنبه 10 شهریور 1392
اطلاعیه تاریخ : سه شنبه 05 شهریور 1392
پاسخ به شروط آقای امینی برای مناظره تاریخ : پنجشنبه 31 مرداد 1392
اعلام مناظره چرا مخفیانه!؟ تاریخ : سه شنبه 29 مرداد 1392
اعلام مناظره وبلاگ amini142.parsiblog.com تاریخ : سه شنبه 29 مرداد 1392
مناظره یا پز مناظره!؟ تاریخ : یکشنبه 20 مرداد 1392
خطاهای ذهنی نوشتار -معنای سنخیت در فلسفه-آقای وکیلی تاریخ : دوشنبه 14 اسفند 1391
خطاهای ذهنی نوشتار (تنزیه و تشبیه خداوند-آقای وکیلی)-بخش چهارم و پایانی تاریخ : پنجشنبه 03 اسفند 1391
حذف نظرات نوشتارهای آقای وکیلی تاریخ : چهارشنبه 02 اسفند 1391
خطاهای ذهنی استاد فیاضی تاریخ : سه شنبه 01 اسفند 1391
خلاصه ای از (تعارض قاعده ضرورت علی با اختیار) تاریخ : یکشنبه 29 بهمن 1391
هشدار به سایت فارس نیوز و مشرق نیوز تاریخ : یکشنبه 29 بهمن 1391
خطاهای ذهنی نوشتار(تنزیه و تشبیه خداوند-تفاوت تشبیه کلامی و عرفانی)-بخش سوم تاریخ : سه شنبه 24 بهمن 1391
تذکری کوتاه به آقای رمضانی تاریخ : سه شنبه 24 بهمن 1391
خطاهای ذهنی نوشتار (تنزیه و تشبیه خداوند-تفاوت تشبیه کلامی و عرفانی)-بخش دوم تاریخ : سه شنبه 24 بهمن 1391
خطای ذهنی (ریشه‌های مکتب تفکیک از زبان غرویان) و کتاب (جدال با مدعی) آقای غفاری تاریخ : پنجشنبه 12 بهمن 1391
خطاهای ذهنی نوشتار (تنزیه و تشبیه خداوند- تفاوت تشبیه کلامی و عرفانی) - بخش اول تاریخ : سه شنبه 10 بهمن 1391
تفکیک اندیشه از نوشتار تاریخ : شنبه 07 بهمن 1391
تفکیک مطالب علمی از حاشیه‌ها تاریخ : شنبه 07 بهمن 1391
نقدی بر وبلاگ خطاهای ذهنی تاریخ : چهارشنبه 04 بهمن 1391
سخنی با مخالفان فلسفه و عرفان تاریخ : یکشنبه 01 بهمن 1391
آیا شناخت خداوند ملازم با سنخیت است؟ تاریخ : یکشنبه 24 دی 1391
تذکراتی کوتاه درباره هدف وبلاگ خطاهای ذهنی تاریخ : شنبه 23 دی 1391
معانی محال تاریخ : پنجشنبه 21 دی 1391
انواع نقد تاریخ : چهارشنبه 20 دی 1391
سراب فلسفه تاریخ : چهارشنبه 20 دی 1391
تشبیه خداوند در اصالت وجود تاریخ : سه شنبه 19 دی 1391
خطای ذهنی اشتراک لفظی عرفان تاریخ : سه شنبه 19 دی 1391
مجبور به مجبوریت انسان در فلسفه و عرفان تاریخ : دوشنبه 18 دی 1391
فرق بین فلاسفه و گزاره های فلسفی تاریخ : یکشنبه 17 دی 1391
مخالفت گزاره های فلسفی با متون دینی تاریخ : شنبه 16 دی 1391
خلط بین یقین منطقی و یقین روانی تاریخ : جمعه 15 دی 1391
نقد مغرضانه تاریخ : چهارشنبه 13 دی 1391
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشی رمز عبور؟

progress عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 55
کل نظرات کل نظرات : 1
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا تعداد اعضا : 3

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید کلی بازدید کلی : 33,049

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 54.227.31.145
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir