close
تبلیغات در اینترنت
وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 1– مقدمه

تذکر خطاهای ذهنی فلسفه و عرفان به روش عقل، تفکیک و مناظره

وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 1– مقدمه با توجه به وعده‌ای که به برخی دوستان مثل آقای امینی و ثقلین داده بودیم برخی مقدمات بحث وحدت وجود را طرح می‌کنیم تا زمینه بحث‌های دقیق‌تر فراهم گردد و خطاهای ذهنی متعدد مدافعان عرفان و فلسفه تذکر داده شود. حتما منتظر نظرات دوستان خواهیم ماند. توجه: هدف اصلی از این نوشتارها نه آقای امینی و ثقلین و  نه حتی آقایان وکیلی و واسطی و رمضانی و غرویان و ... است؛ بلکه هدف اصلی تذکر به بزرگان اصلی و محوری مدافع مکتب وحدت وجودی مثل آیه الله جوادی آملی و آیه الله حسن زاده…

banner
جستجوگر پیشرفتهوحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 1– مقدمه

با توجه به وعده‌ای که به برخی دوستان مثل آقای امینی و ثقلین داده بودیم برخی مقدمات بحث وحدت وجود را طرح می‌کنیم تا زمینه بحث‌های دقیق‌تر فراهم گردد و خطاهای ذهنی متعدد مدافعان عرفان و فلسفه تذکر داده شود. حتما منتظر نظرات دوستان خواهیم ماند.
توجه: هدف اصلی از این نوشتارها نه آقای امینی و ثقلین و  نه حتی آقایان وکیلی و واسطی و رمضانی و غرویان و ... است؛ بلکه هدف اصلی تذکر به بزرگان اصلی و محوری مدافع مکتب وحدت وجودی مثل آیه الله جوادی آملی و آیه الله حسن زاده آملی است تا متوجه غیر برهانی بودن و بلکه خردستیز بودن این اعتقاد خود شوند و بدانند که ترغیب جوانان مسلمان این مملکت به سوی نظریه‌ای خردستیز مسوولیت بسیار گرانی را به گردن آن‌ها می‌اندازد که شاید در آخرت وبال گردنشان شود. ما در گذشته به هر طریقی بود سعی کردیم با این آقایان ارتباط مستقیم برقرار کنیم ولی به عللی ممکن نشد لذا حرف‌هایمان و تذکرات‌مان را طبق ضرب المثل معروف به در می‌گوییم تا دیوار بشنود و به دختر می‌گوییم تا عروس بشنود. امیدواریم بدین وسیله بتوانیم تذکرات‌مان را به گوش مدافعان اصلی نظریه خردستیز وحدت وجود برسانیم.
تذکر: هر چند هدف اصلی چیز دیگری است ولی هدف بالعرض یا هدف واسط خود ارزشمند است و جوانان مسلمان هم باید بدانند که نظریه‌ای به آن‌ها آموخته شده است که هم مخالف عقل و هم مخالف متون شیعی است لذا این نوشتارها دو هدف را همزمان دنبال خواهد کرد.

مقدمه
وحدت وجود از نظریاتی است که محل اختلاف آشکار و پنهان بزرگان از متفکران قرار گرفته است برخی آن را تا حد کفر فقهی و برخی فقط کفر قولی (نه فقهی) دانسته‌اند برخی به تالی فاسدهای آن اشاره کرده و لوازمی مثل انکار رسل و ... و انکار اختیار و ... را بر آن بار کرده‌اند و ... .
از طرف دیگر بزرگان مدافع نظریه وحدت وجود ادعا دارند که برهان بر این نظریه دارند و ... .
ما بر اساس بررسی‌های چندین ساله خود به نتایجی رسیده‌ایم که سعی خواهیم کرد به صورت موجز به محققان عرصه دیانت تقدیم کنیم. مطالب ما تحت چند عنوان ذیل مطرح خواهد شد:
1-معانی متفاوت وحدت وجود:
چون وحدت وجود از کلمات مشترک است و معانی متفاوتی دارد لذا لازم است معنای وحدت وجود روشن شود تا نزاع لفظی که یکی از خطاهای ذهنی است و یکی از عوامل سوء تفاهم است از میان برداشته شود. بسیار دیده شده است که حتی مدافعان نظریه وحدت وجود بین معانی متفاوت وحدت وجود خلط کرده‌اند تا چه رسد به مخالفان این نظریه که همیشه متهم به عدم درک معنای وحدت وجود شده‌اند. ما باید تصور درستی از معنای وحدت وجود داشته باشیم تا در مقام نقد به مشکل برخورد نکنیم پس برای تقریر محل نزاع باید توصیف دقیق از موضوع داشته باشیم (مقام توصیف). ما در مقام توصیف سعی خواهیم کرد هیچ داوری در مورد آن نداشته باشیم و فقط مراد مدافعان را روشن کنیم. آن چه ما در صدد بررسی آن هستیم وحدت وجود اطلاقی است که توضیح دقیق آن خواهد آمد.
2-نقد به مبانی:
بعد از معلوم شدن معنای وحدت وجود به پایه‌هایی خواهیم پرداخت که نظریه وحدت وجود بر آن‌ها استوار است مثل نظریه اصالت وجود و ... . و در این بخش نشان خواهیم داد که پایه‌های اصلی این نظریه مثل نظریه اصالت وجود خود بر اساس برهان منطقی پایه ریزی نشده است و بیشتر به خطابه در قالب برهان شبیه است.
3-نقد به دلایل:
در این مرحله دلایلی که برای اثبات وحدت وجود اطلاقی آورده شده است را بررسی کرده و نشان خواهیم داد که هیچ کدام از این دلایل برای اثبات وحدت وجود کافی نیستند و مبتنی بر مغالطه هستند (ما اسم این مغالطه‌ها را خطاهای ذهنی گذاشته‌ایم) در نتیجه وحدت وجود برهانی نبوده و مغالطی است به تعبیر دیگر این براهین قدرت اثبات وحدت وجود را ندارند و دلایل ابتر و ناقص هستند لذا دلایل نمی‌توانند معنون به عنوان برهان باشند.
4-نقد به لوازم:
در این مرحله نشان داده خواهد شد که حتی اگر کسی نتوانسته باشد مبانی و دلایل نظریه وحدت وجود را نقد کند به لوازمی برخورد می‌کند که این نظریه را غیر قابل پذیرش می‌کند لوازمی که معمولا اکثر منتقدین به آن‌ها اشاره کرده‌اند. ما به برخی از لوازم و اشکالات مدافعان عرفان وحدت وجودی اشاره می‌کنیم تا در جایگاه خود بدان‌ها بپردازیم:
الف) انکار اختیار و پذیرش جبر، که انکار رسولان و پیامبران را هم در پی دارد.
توجه: آنچه منتقدین نظریه وحدت وجود کمتر بدان پرداخته‌اند این است که سعی نکرده‌اند با دلایل کاملا منطقی، مدافعان این نظریه را قانع کنند که توالی فاسد حقیقی هستند نه ناشی از عدم درک معنای وحدت وجود؛ و ما سعی خواهیم کرد این نقیصه را جبران کنیم و نشان دهیم که از نظر منطقی وحدت وجودی مجبور است قایل به جبر باشد ولو در ظاهر منکر جبر باشد.
ب) مخالفت با تفکر و برهان: ما نشان خواهیم داد که نظریه وحدت وجود اطلاقی نه تنها خردگریز بلکه خردستیز است زیرا تنها و تنها با انکار اجتماع نقیضین که اساس تفکر انسانی است قابلیت پذیرش دارد.
ج) اصرار بر عینیت خداوند و مخلوقات؛ در حالی که متون شیعی اصرار بر تباین کلی خداوند و مخلوقات دارد.
د) گوساله پرستی و بلکه همه چیز خدایی
مبارزه با بت پرستی یکی از ارکان دین است ولی با پذیرش فرضیه وحدت وجود، بت پرستی و گوساله پرستی و ... مجوز پیدا می‌کنند.
توجه: برخی بر اساس تفکیک تشریع و تکوین سعی کرده‌اند این اشکال را جواب دهند ولی توجه نکرده‌اند که اولا بین دو معنای از تکوین خلط کرده و ثانیا تکوین مورد نظر آن‌ها یا تشریع را هم از بین می‌برد یا این که مبنای وحدت وجود را نفی می‌کند. مدافع وحدت وجود باید بر اساس پذیرش وحدت وجود از اشکال جواب دهد نه این که با طرد وحدت وجود تیشه به ریشه خود بزند و ادعای جواب به اشکال را داشته باشد. تفصیل این بحث سر جای خود خواهد آمد.
و) فرار از بحث علمی
این گروه وقتی با اشکالات دقیق علمی مخالفان برخورد می‌کنند و جواب قانع کننده‌ای حتی برای وجدان خود پیدا نمی‌کنند با اعتماد به شهود (که اکثرا اعتماد به شهود دیگران و تقلید از بزرگان است نه حتی اعتماد به شهود خود) به وادی سکوت فرو می‌روند و در واقع از پذیرش واقعیات فرار می‌کنند. این گروه عقل را در پای شهود قربانی کرده و خود را از شر وجدان آگاه خود خلاص می‌کنند. این گروه نه تنها نمی‌خواهند در بحث‌های علمی شرکت کرده و به اشکالات علمی دیگران پاسخ دهند بلکه حتی از دست وجدان آگاه خود هم فرار می‌کنند.

:: امتیاز: نتیجه : 6 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 12

:: بازدید : 266
:: ارسال شده در: خطاهای ذهنی , مناظره ,
:: مطالب مرتبط: خطاهای ذهنی نوشتار -معنای سنخیت در فلسفه-آقای وکیلی , خطاهای ذهنی استاد فیاضی , خطاهای ذهنی نوشتار(تنزیه و تشبیه خداوند-تفاوت تشبیه کلامی و عرفانی)-بخش سوم , خطاهای ذهنی نوشتار (تنزیه و تشبیه خداوند-تفاوت تشبیه کلامی و عرفانی)-بخش دوم , خطای ذهنی (ریشه‌های مکتب تفکیک از زبان غرویان) و کتاب (جدال با مدعی) آقای غفاری ,
:: برچسب‌ها: مناظره , وحدت وجود , عرفان , فلسفه , خطاهای ذهنی ,
نویسنده
نویسنده : کریم حکیمی فرد
تاریخ : [چهارشنبه 20 شهريور 1392 ] [ 10:48]
تاریخ
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
آخرین مطالب ارسالی
عارف و صوفی چه می گویند؟ تاریخ : شنبه 16 فروردین 1393
آقای امینی و تشکیک عامی!؟ - بخش دوم بحث علمی تاریخ : دوشنبه 29 مهر 1392
آقای امینی و تشکیک عامی!؟ - بخش اول حواشی تاریخ : جمعه 26 مهر 1392
وحدت وجود در نگاه آقای امینی!؟ تاریخ : سه شنبه 09 مهر 1392
‏ وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 2 – توصیف 5 تاریخ : دوشنبه 08 مهر 1392
‏ وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 2 – توصیف 4 تاریخ : یکشنبه 07 مهر 1392
وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 2 – توصیف 3 تاریخ : شنبه 06 مهر 1392
‏وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 2 – توصیف 2 تاریخ : پنجشنبه 04 مهر 1392
وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 2 – توصیف 1 تاریخ : چهارشنبه 03 مهر 1392
وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 2 – توصیف 0 تاریخ : چهارشنبه 03 مهر 1392
میرزا مهدی اصفهانی و تفکیک تاریخ : شنبه 30 شهریور 1392
تفکیک عقل از نقل یا تفکیک فلسفه از نقل!؟ تاریخ : پنجشنبه 28 شهریور 1392
جریان تفکیک یا مکتب تفکیک!؟ تاریخ : چهارشنبه 27 شهریور 1392
میلاد امام رضا(ع) مبارک تاریخ : دوشنبه 25 شهریور 1392
تتمه تفکیک چیست و تفکیکی کیست؟ تاریخ : جمعه 22 شهریور 1392
تفکیک چیست و تفکیکی کیست؟ تاریخ : پنجشنبه 21 شهریور 1392
وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 1– مقدمه تاریخ : چهارشنبه 20 شهریور 1392
مناظره یا مشاجره!؟ تاریخ : یکشنبه 10 شهریور 1392
اطلاعیه تاریخ : سه شنبه 05 شهریور 1392
پاسخ به شروط آقای امینی برای مناظره تاریخ : پنجشنبه 31 مرداد 1392
اعلام مناظره چرا مخفیانه!؟ تاریخ : سه شنبه 29 مرداد 1392
اعلام مناظره وبلاگ amini142.parsiblog.com تاریخ : سه شنبه 29 مرداد 1392
مناظره یا پز مناظره!؟ تاریخ : یکشنبه 20 مرداد 1392
خطاهای ذهنی نوشتار -معنای سنخیت در فلسفه-آقای وکیلی تاریخ : دوشنبه 14 اسفند 1391
خطاهای ذهنی نوشتار (تنزیه و تشبیه خداوند-آقای وکیلی)-بخش چهارم و پایانی تاریخ : پنجشنبه 03 اسفند 1391
حذف نظرات نوشتارهای آقای وکیلی تاریخ : چهارشنبه 02 اسفند 1391
خطاهای ذهنی استاد فیاضی تاریخ : سه شنبه 01 اسفند 1391
خلاصه ای از (تعارض قاعده ضرورت علی با اختیار) تاریخ : یکشنبه 29 بهمن 1391
هشدار به سایت فارس نیوز و مشرق نیوز تاریخ : یکشنبه 29 بهمن 1391
خطاهای ذهنی نوشتار(تنزیه و تشبیه خداوند-تفاوت تشبیه کلامی و عرفانی)-بخش سوم تاریخ : سه شنبه 24 بهمن 1391
تذکری کوتاه به آقای رمضانی تاریخ : سه شنبه 24 بهمن 1391
خطاهای ذهنی نوشتار (تنزیه و تشبیه خداوند-تفاوت تشبیه کلامی و عرفانی)-بخش دوم تاریخ : سه شنبه 24 بهمن 1391
خطای ذهنی (ریشه‌های مکتب تفکیک از زبان غرویان) و کتاب (جدال با مدعی) آقای غفاری تاریخ : پنجشنبه 12 بهمن 1391
خطاهای ذهنی نوشتار (تنزیه و تشبیه خداوند- تفاوت تشبیه کلامی و عرفانی) - بخش اول تاریخ : سه شنبه 10 بهمن 1391
تفکیک اندیشه از نوشتار تاریخ : شنبه 07 بهمن 1391
تفکیک مطالب علمی از حاشیه‌ها تاریخ : شنبه 07 بهمن 1391
نقدی بر وبلاگ خطاهای ذهنی تاریخ : چهارشنبه 04 بهمن 1391
سخنی با مخالفان فلسفه و عرفان تاریخ : یکشنبه 01 بهمن 1391
آیا شناخت خداوند ملازم با سنخیت است؟ تاریخ : یکشنبه 24 دی 1391
تذکراتی کوتاه درباره هدف وبلاگ خطاهای ذهنی تاریخ : شنبه 23 دی 1391
معانی محال تاریخ : پنجشنبه 21 دی 1391
انواع نقد تاریخ : چهارشنبه 20 دی 1391
سراب فلسفه تاریخ : چهارشنبه 20 دی 1391
تشبیه خداوند در اصالت وجود تاریخ : سه شنبه 19 دی 1391
خطای ذهنی اشتراک لفظی عرفان تاریخ : سه شنبه 19 دی 1391
مجبور به مجبوریت انسان در فلسفه و عرفان تاریخ : دوشنبه 18 دی 1391
فرق بین فلاسفه و گزاره های فلسفی تاریخ : یکشنبه 17 دی 1391
مخالفت گزاره های فلسفی با متون دینی تاریخ : شنبه 16 دی 1391
خلط بین یقین منطقی و یقین روانی تاریخ : جمعه 15 دی 1391
نقد مغرضانه تاریخ : چهارشنبه 13 دی 1391
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشی رمز عبور؟

progress عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 55
کل نظرات کل نظرات : 1
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا تعداد اعضا : 3

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید کلی بازدید کلی : 32,993

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 54.227.31.145
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir